Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Gwarancja de minimis PLUS

Co to znaczy „de minimis”?pld_plus_baner_v2.jpg
De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR).

Czym jest gwarancja de minimis – PLD PLUS?
Gwarancja PLD PLUS łączy w sobie gwarancję Banku Gospodarstwa Krajowego oraz poręczenie konsorcjum funduszy poręczeniowych. Nie jest możliwe udzielenie gwarancji przez BGK bez udzielenia poręczenia przez fundusz poręczeniowy i odwrotnie. Gwarancja BGK stanowi 60% kwoty kredytu nieodnawialnego/ limitu kredytu odnawialnego, zaś poręczenie funduszy poręczeniowych - 20% kwoty kredytu/limitu.

Dla kogo?
Gwarancja PLD PLUS może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:

1) będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom, zgodnie z definicją unijną:

3.JPG

2) który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

3) kwota wnioskowanej pomocy de minimis obliczanej ze wzoru:

EDB=z*(200 000 )/(1 500 000)*y/60

gdzie:
• EDB – ekwiwalent dotacji brutto
• z – kwota gwarancji
• y – okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat,
nie może przekraczać dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR w branży transportowej) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega),

4) kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych -> posiada w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową,

5) nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub/i nie jest wpisany w żadnym innym systemie, dedykowanego przedsiębiorcom,

6) posiada siedzibę na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego lub zachodniopomorskiego.

Z kredytowania mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, mają krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaki cel?
Gwarancją PLD PLUS mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją PLD PLUS mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Ile?
Kwota gwarancji PLD PLUS wynosi 80% wartości kapitału kredytu (gwarancja BGK 60% + poręczenie funduszy poręczeniowych 20%).
Gwarancja PLD PLUS nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.
Maksymalna kwota kredytu wynosi 1 mln PLN.

Na jaki okres?
27 miesięcy- w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
99 miesięcy- w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

Za ile?
Dla gwarancji PLD PLUS prowizja za wydanie gwarancji wynosi 0,5%. Stawka za poręczenie wynosi 1,99% za roczny okres obowiązywania

Jak zabezpieczyć?
Zabezpieczenie gwarancji PLD PLUS na rzecz BGK stanowi weksel własny in blanco kredytobiorcy.

Dlaczego warto?
Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń, niski koszt ustanowienia zabezpieczenia (m.in. brak opłat za rozpatrzenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia). Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej. Cała procedura przyznania gwarancji PLD PLUS przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.

drukuj