Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Gwarancja de minimis - PLD


Co to znaczy „de minimis”?pld_plus_baner_v2.jpg
De minimis to najprostsza forma pomocy publicznej dopuszczona przepisami Unii Europejskiej, wprowadzona przepisami prawa polskiego, nie wymagająca notyfikowania Komisji Europejskiej. Limit pomocy dla jednego przedsiębiorcy w roku podatkowym, w którym udzielana jest pomoc i 2 poprzedzających latach podatkowych wynosi 200.000 EUR (dla klientów działających w branży transportowej limit pomocy wynosi 100.000 EUR).

Dla kogo?
Gwarancja może być udzielona klientowi spełniającemu łącznie poniższe kryteria:

1) będącemu mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcom, zgodnie z definicją unijną:

3.JPG

2) który nie prowadzi działalności w obszarach wykluczonych (art. 1 ust. 1 rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis,

3) kwota wnioskowanej pomocy de minimis obliczanej ze wzoru:

EDB=z* (200 000 )/(1 500 000)*y/60


gdzie:
• EDB – ekwiwalent dotacji brutto
• z – kwota gwarancji
• y – okres gwarancji wyrażony w miesiącach, nie dłuższy niż 10 lat,
nie może przekraczać dopuszczonych norm intensywności pomocy (200.000 EUR i 100.000 EUR w branży transportowej) w roku podatkowym, w którym ubiega się o pomoc oraz
w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych łącznie z przeliczoną na ekwiwalent dotacji brutto kwotą gwarancji, o którą się ubiega),

4) kredytobiorca nie znajduje się w trudnościach finansowych -> posiada w ocenie banku kredytującego zdolność kredytową,

5) nie jest wpisany do systemu BR (Bankowy Rejestr) lub/i nie jest wpisany w żadnym innym systemie, dedykowanego przedsiębiorcom. Dzięki temu z kredytowania będą mogli skorzystać przedsiębiorcy, którzy nie mają długiej historii prowadzenia działalności gospodarczej, maja krótką historię kredytową lub nie posiadają własnych zabezpieczeń o wystarczającej wartości.

Na jaki cel?
Gwarancją mogą być objęte nowo udzielane wszelkie kredyty obrotowe (nieodnawialne, odnawialne, w tym także kredyty w rachunku bieżącym), ale również istniejące zaangażowania przedsiębiorców np. w przypadku podwyższania kwoty kredytu, odnawiania zaangażowania na kolejny okres kredytowania, a także gwarancją mogą być objęte kredyty inwestycyjne, które mogą być przeznaczane na finansowanie realizowanych przez kredytobiorcę przedsięwzięć inwestycyjnych. Środki pozyskane z kredytu mogą finansować inwestycje takie jak np. samochody, maszyny, urządzenia, zakup, budowę, rozbudowę, nadbudowę czy modernizację obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

Ile?
Kwota gwarancji nie może przekroczyć 60% wartości kapitału kredytu i jednocześnie 3,5 mln PLN. Gwarancja nie obejmuje odsetek od kredytu ani żadnych innych prowizji czy opłat.

Na jaki okres?
27 miesięcy- w przypadku kredytu obrotowego (2 lata i 3 miesiące)
99 miesięcy- w przypadku kredytu inwestycyjnego (8 lat i 3 miesiące).

Za ile?
Stawka opłaty prowizyjnej za okres roczny gwarancji wynosi:
- 0,5% dla kredytu obrotowego
- 0,5% dla kredytu inwestycyjnego

Jak zabezpieczyć?
Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK stanowi weksel własny In blanco kredytobiorcy.

Dlaczego warto?
Możliwość uzyskania kredytu nawet przez przedsiębiorców z krótkim stażem na rynku, bez historii kredytowej, bez dostatecznych własnych zabezpieczeń, Niski koszt ustanowienia zabezpieczenia kredytu i gwarancji, Minimum formalności – wystarczą standardowe dokumenty wymagane przez Bank do oceny zdolności kredytowej. Cała procedura przyznania gwarancji de minimis BGK przeprowadzana jest przez Bank kredytujący.


 

drukuj