Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Aktualności

Nowe bezpłatne gwarancje kredytowe dla innowacyjnych MŚP w Bankach SGB

Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej uruchamiają kolejny program gwarancyjny dla innowacyjnych przedsiębiorców.

29 maja br. w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego SGB-Bank S.A., działając w imieniu własnym oraz zrzeszonych z nim Banków Spółdzielczych, zawarł z BGK umowę portfelowej linii gwarancyjnej FG POIR.

Gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój stanowić będą pomoc de minimis lub regionalną pomoc inwestycyjną i będą bezpłatne. Maksymalna kwota gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2,5 mln euro wg kursu średniego Narodowego Banku Polskiego z dnia udzielenia gwarancji. Maksymalna wysokość gwarancji to 80% kapitału kredytu, natomiast maksymalny okres jej trwania to aż 20 lat.

Kredyty kwalifikujące się do objęcia gwarancją FG POIR to nie tylko te przeznaczone na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych. Gwarancją FG POIR można zabezpieczyć również kredyty finansujące koszty kwalifikowalne projektu inwestycyjnego jeżeli kredytobiorca m.in.
  • zgłosił do ochrony lub posiada prawa w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową,
  • jest lokatorem parku technologicznego lub inkubatora przedsiębiorczości i otrzymał wsparcie na działalność innowacyjną,
  • w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych poniósł na działalność innowacyjną nakłady o równowartości co najmniej 10% sumy obrotów za ten okres lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
  • posiada funkcjonujący dział badawczo-rozwojowy w strukturze organizacyjnej firmy,
  • w ciągu ostatnich 3 lat obrachunkowych odnotował wzrost przychodów o średnio 15% rocznie.
„Gwarancje spłaty kredytów udzielane w ramach Funduszu Gwarancyjnego POIR to kolejny po FG POIG program BGK dedykowany innowacyjnym przedsiębiorstwom. Banki Spółdzielcze SGB z sukcesem uruchamiają kolejne linie gwarancyjne we współpracy z BGK. Liczymy, że dzięki linii gwarancyjnej FG POIR Banki Spółdzielcze SGB będą mogły jeszcze aktywniej wesprzeć swoich klientów w finansowaniu działalności zwiększając przy tym ich potencjał innowacyjności.” – mówi Ziemowit Stempin, Wiceprezes Zarządu SGB-Banku S.A.
 
BGK_POIR_SGB_Bank_7993.jpg


BGK_POIR_SGB_Bank_7999.jpg
 

drukuj