Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7012 3,7769
CZK 0,1598 0,1749
EUR 4,1203 4,5107
GBP 4,6973 5,1434
USD 3,5332 3,8667
zobacz pełne notowanie

Concordia Firma

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie wykorzystywane w związku z prowadzoną działalnością, ewidencjonowane, stanowiące własność Ubezpieczonego lub mienie będące w jego posiadaniu na podstawie tytułu prawnego, w tym mienie przewłaszczone na zabezpieczenie, mienie osób trzecich, mienie pracownicze oraz odpowiedzialność cywilna za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności określonej w umowie ubezpieczenia lub w związku z posiadaniem lub używaniem mienia. Zakres ubezpieczenia obejmuje:
  • ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych (wariant BASIC, STANDARD, PREMIUM)
  • ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
  • odpowiedzialność cywilną z tytułu posiadania nieruchomości

Dla kogo przeznaczony jest produkt?

Osób fizycznych, osób prawnych, bądź jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, które zgodnie z przepisami prawa mogą być podmiotem praw i obowiązków (np. spółka jawna).

Korzyści
  • ochrona interesu majątkowego
  • ochrona mienia
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
  • możliwość zabezpieczenia kredytu
  • elastyczna oferta – możliwość wyboru dogodnego wariantu ubezpieczenia (BASIC, STANDARD, PREMIUM (All risk))
  • możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule dodatkowe

drukuj