Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Gwarancja de minimis – FG POIG


Czym jest FG POIG?

Gwarancje z Funduszu Gwarancyjnego POIG, oferowane przez BGK, są udzielane w ramach programu gwarancji de minimis.
Celem jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych otrzymaniem finansowania na rozwój swojej działalności innowacyjnej.

Parametry gwarancji


Wysokość gwarancji nie więcej niż 60% kwoty kredytu
Minimalna kwota gwarancji bez minimum
Maksymalna kwota gwarancji 3 500 000 zł
Maksymalny okres obowiązywania gwarancji - 27 miesięcy dla kredytu obrotowego
- 99 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego
Prowizja za gwarancje 0 zł
Okres dostępności do 31 grudnia 2016 r.
Forma zabezpieczenia dla gwarancji weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową


Gwarancją w ramach FG POIG może być objęty nowy kredyt obrotowy w rachunku kredytowym lub nowy kredyt inwestycyjny, którego celem jest finansowanie działalności gospodarczej Kredytobiorcy, spełniającego co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 1. zgłosił do ochrony lub posiada prawa wyłączne w zakresie wynalazku objętego ochroną patentową lub wzoru użytkowego objętego prawem ochronnym lub wzoru przemysłowego objętego prawem rejestracji,
 2. jest zlokalizowany i prowadzi działalność w parku technologicznym,
 3. uzyskał i prawidłowo wykorzystał wsparcie typu venture capital lub od „anioła biznesu” lub zrealizował projekt z wykorzystaniem kredytu technologicznego,
 4. w ciągu ostatnich 3 lat otrzymał i prawidłowo wykorzystał grant, pożyczkę lub gwarancję w ramach jednego z europejskich, krajowych lub regionalnych programów wspierania b+r lub innowacji,
 5. środki z kredytu ma zamiar przeznaczyć na przedsięwzięcie skutkujące wprowadzeniem na rynek nowego/ulepszonego wyrobu, usługi lub procesu, którego komercjalizacja ma zwiększyć średnioroczne obroty o 30% (na podstawie załączonego biznes planu),
 6. w co najmniej jednym roku z trzech ostatnich lat przeznaczył na działalność b+r co najmniej 10% kosztów operacyjnych lub, w przypadku przedsiębiorstwa rozpoczynającego działalność bez historii finansowej, w bieżącym okresie podatkowym,
 7. w ciągu ostatnich 3 lat zanotował wzrost przychodów o średnio 10% rocznie.
 • uruchomienie kredytu lub transzy następuje na podstawie przekazywanych przez kredytobiorcę dokumentów finansowo - księgowych potwierdzających, że cała kwota zostanie wykorzystana zgodnie z celem,
 • brak możliwości zmiany umowy kredytu objętego gwarancją, polegającej na zwiększeniu kwoty kredytu i gwarancji albo gwarancji lub wydłużeniu okresu kredytu i gwarancji albo gwarancji, za wyjątkiem, gdy umowa kredytu jest w sytuacji przed wypowiedzeniem lub przed złożeniem wniosku o wypłatę z gwarancji.

Obowiązki przedsiębiorcy wynikające z posiadania gwarancji
Kredytobiorca korzystający z gwarancji w ramach FG POIG zobowiązuje się do:
 • poddania się kontroli prowadzonej przez uprawnione organy kontrolne w zakresie spełnienia kryteriów FG POIG, w tym w zakresie uzyskania pomocy de minimis;
 • udostępnienia lub przekazywania na wniosek Banku Kredytującego, BGK oraz uprawnionych organów kontrolnych, dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu zgodnie z celem, w tym dowodów poniesienia wydatków, zestawień dokumentów finansowo - księgowych oraz dokumentacji, będącej potwierdzeniem wiarygodności danych zawartych w pkt 1 oświadczenia stanowiącego załącznik nr 1 do Wniosku o udzielenie gwarancji;
 • przechowywania dokumentacji potwierdzającej otrzymanie i wykorzystanie kredytu przez okres 10 lat od dnia zakończenia programu gwarancji de minimis, tj. od 31 grudnia 2016 r., albo przez okres co najmniej 3 lat od dnia zamknięcia PO IG, jeżeli termin ten będzie dłuższy.

Korzyści dla kredytobiorcy:

 • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
 • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
 • wsparcie informacyjno-doradcze,
 • bezkosztowe korzystanie z gwarancji, zabezpieczającej do 60% kapitału kredytu,
 • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
 • możliwość ubiegania się o wsparcie przez innowacyjne firmy na sprawdzonych zasadach pomocy de minimis i procedur programu gwarancji de minimis (kredyty obrotowe i inwestycyjne).


logo_wl.jpg


drukuj