Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Gwarancje FG dla PES

Logo___ekonomia_spoleczna.jpg

Czym jest Fundusz Gwarancyjny dla PES?


Fundusz Gwarancyjny został utworzony na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej pomiędzy BGK a Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie powierzenia BGK obsługi projektu systemowego, pn. „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”, Działanie 1.4 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 (Projekt systemowy). Fundusz stanowi wyodrębniony blok finansowy w strukturze BGK. Środki Funduszu Gwarancyjnego przeznaczone są na udzielanie gwarancji spłaty kredytów udzielanych Podmiotom Ekonomii Społecznej przez Banki kredytujące. Gwarancje udzielane w ramach FG dla PES stanowią pomoc de minimis.


Dla kogo?

Oferta gwarancji skierowana jest do PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ, które:
 • należą do kategorii MŚP,
 • prowadzą działalność gospodarczą,
 • posiadają zdolność kredytową pozwalającą na zaciągnięcie kredytu oraz objęcie kredytu gwarancją w ramach FG PES.

Gwarancją może być objęty kredyt:
 • udzielony w polskich złotych;
 • inwestycyjny lub obrotowy;
 • odnawialny bądź nieodnawialny;
 • przeznaczony np. na:
 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej MŚP będącego PES;
 • finansowanie inwestycji;
 • tworzenie nowych miejsc pracy;
 • wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych będących wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych;
 • realizowanie kontraktów eksportowych, kwalifikujący się do objęcia gwarancją;

Co jest niedopuszczalne?

Gwarancją nie może być objęty kredyt:
 • udzielony na spłatę zadłużenia Kredytobiorcy z tytułu innego kredytu;
 • zabezpieczony inną gwarancją lub poręczeniem udzielonym ze środków publicznych, zarówno krajowych, jak i unijnych;
 • przeznaczone zostały na spłatę zaległości publiczno-prawnych PES.

Ile?

Wysokość gwarancji to max 80% wartości kapitału kredytu – nie więcej niż 500.000,00 zł.


Na jaki okres?
 • max 102 miesiące – w przypadku kredytu obrotowego,
 • max 123 miesiące – w przypadku kredytu inwestycyjnego,
przy czym nie dłużej niż okres kredytu wydłużony o 3 miesiące.


Za ile?
Opłata prowizyjna: 0,5% kwoty gwarancji jednorazowo za cały okres obowiązywania gwarancji

drukuj