Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Gwarancje – FG POIR

Czym jest FG POIR?

Gwarancja spłaty kredytu w ramach Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (FG POIR).

Celem projektu jest wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz zwiększenie potencjału innowacyjności w sektorze MŚP.


Parametry gwarancji:
Wysokość gwarancji
 
do 80% kwoty kredytu
Maksymalna kwota gwarancji 2,5 mln euro
Maksymalny okres obowiązywania gwarancji

 
do 20 lat (*z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów dotyczących pomocy publicznej)
Prowizja za gwarancję 0 zł
Forma zabezpieczenia dla gwarancji
 
weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową
Forma pomocy publicznej
 
pomoc de minimis albo regionalna pomoc publiczna

Gwarancją w ramach FG POIR może być objęty kredyt nieodnawialny w złotych udzielony przez bank kredytujący.

Gwarancją w ramach FG POIR może zostać objęty nowy kredyt, przeznaczony na sfinansowanie:
  • kosztów kwalifikowalnych projektu polegającego na wdrożeniu innowacji będącej wynikiem własnych lub nabytych prac badawczo-rozwojowych (B+R)
lub
  • kosztów kwalifikowalnych projektu inwestycyjnego, ponoszonych przez przedsiębiorcę spełniającego, co najmniej 1 z 15 kryteriów podmiotowych innowacyjności.

Kredyt w kwocie zabezpieczonej gwarancją nie może być przeznaczony na finansowanie kosztów kwalifikowalnych, na które kredytobiorca uzyskał wsparcie bądź ubiega się o przyznanie innego wsparcia finansowego pochodzącego ze środków UE.

Korzyści dla kredytobiorcy:
  • finansowanie działalności innowacyjnej w firmie,
  • łatwiejszy dostęp w porównaniu do wsparcia dotacyjnego i szybka ścieżka decyzyjna,
  • bezkosztowe korzystanie z gwarancji zabezpieczającej do 80% kapitału kredytu,
  • korzyść wynikająca z przyjęcia gwarancji jest przenoszona na kredytobiorcę (lepsze warunki kredytowania dla przedsiębiorcy w odniesieniu do standardowej oferty),
  • możliwe finansowanie także tych projektów inwestycyjnych, które nie będą dotyczyć wdrożenia wyników prac B+R;
  • finansowanie kosztów towarzyszących (do 20% sumy kosztów kwalifikowanych projektu) oraz kapitału obrotowego, jako uzupełnienie realizowanej inwestycji (do 30% sumy kosztów kwalifikowanych projektu);
  • finansowanie kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku (do 10% sumy kosztów kwalifikowanych projektu).
FE_BGK_UE.png

drukuj