Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Kredyt mieszkaniowy "Mieszkanie dla młodych"

Dla kogo?
Kredyt mieszkaniowy „Mieszkanie dla młodych" to rządowy program wsparcia osób w nabyciu mieszkania. Polega on na udzieleniu ze środków budżetu państwa dofinansowania wkładu własnego oraz dodatkowego finansowego wsparcia w formie spłaty części kredytu.

Dofinansowanie wkładu własnego może zostać udzielone nabywcy jeżeli:

1) złoży wniosek o dofinansowanie wkładu własnego najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym ukończy 35 lat;

2) do dnia ustanowienia lub przeniesienia na jego rzecz własności mieszkania nie był:

a) właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,

b) osobą, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny,

c) właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jeden lokal mieszkalny;

3) warunków, o których mowa w pkt 1 i 2, nie stosuje się w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci.

Jeżeli w ocenie banku nabywca, pomimo dofinansowania wkładu własnego, nie będzie posiadał zdolności kredytowej, do umowy kredytu mogą przystąpić inne osoby.

Na jaki cel?
1) Nabywane mieszkanie służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych nabywcy;

2) powierzchnia użytkowa mieszkania nie przekracza odpowiednio:

a) 75 m² dla lokalu mieszkalnego i 100 m² dla domu jednorodzinnego,

b) 85 m² dla lokalu mieszkalnego i 110 m² dla domu jednorodzinnego – w przypadku, gdy w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego nabywca wychowuje przynajmniej troje dzieci;

3) cena zakupu mieszkania lub wkład budowlany nie przekracza kwoty stanowiącej iloczyn powierzchni użytkowej mieszkania i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m² powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązującego w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie oraz:

a) współczynnika 1,1 – dla nowo wybudowanego mieszkania, które jest po raz pierwszy zasiedlane przez nabywcę,

b) współczynnika 0,9 – w pozostałych przypadkach;
  • mieszkanie położone jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak będzie obliczone dofinansowanie wkładu własnego?
Kwota dofinansowanie wkładu własnego ustalana jest w następujący sposób:
  • 1. 30% - w przypadku posiadania przez nabywcę trojga lub większej liczby dzieci
  • 2. 20% - w przypadku posiadania przez nabywcę dwójki dzieci
  • 3. 15% - w przypadku posiadania przez nabywcę jednego dziecka,
  • 4. 10% - w przypadku nieposiadania dziecka.
wartości wynikającej z iloczynu powierzchni użytkowej mieszkania (nie więcej jednak niż 50 m² lub 65 m² w przypadku posiadania trójki dzieci) i średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m m² powierzchni użytkowej właściwego dla lokalizacji.

Wysokość dofinansowania wkładu własnego ustalana jest na podstawie wartości wskaźników obowiązujących dla lokalizacji kredytowanej nieruchomości, w dacie złożenia wniosku o dofinansowanie wkładu własnego w banku kredytującym.

Jaka kwota kredytu?
  • 1. Minimalna kwota kredytu mieszkaniowego wynosi 20.000,00 zł;
  • 2. Maksymalna kwota ustalana jest w oparciu o cenę transakcyjną (zakupu lokalu mieszkalnego) i wartość zabezpieczenia.
Na jaki okres?
Kredyt udzielany jest na okres od 15 do 30 lat.

Jaka waluta?

Kredyt jest udzielony w walucie polskiej.

Jaka wysokość oprocentowania?
Oprocentowanie zgodne z obowiązującą Tabelą oprocentowania.

Jakie opłaty i prowizje?
  • 1. Zgodnie z obowiązującą Taryfą prowizji i opłat,
  • 2. W przypadku otrzymania dodatkowego finansowego wsparcia, które przekazywane jest na spłatę kredytu, bank nie pobiera opłat z tytułu wcześniejszej spłaty kredytu.
Odwiedź jeden z naszych oddziałów lub skontaktuj się z doradcą by zapytać o szczegóły.

 

drukuj