Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Oprocentowanie

SGB-Bank S.A. - Produkty dla firm


Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Mieszkaniowy rachunek powierniczy
Oprocentowanie zmienne
Otwarty mieszkaniowy rachunek powierniczy  0,00%
Zamknięty mieszkaniowy rachunek powierniczy  0,00%


Konto SGB AGRO
- bieżące i pomocnicze 0,00%

Konto SGB Biznes Plus
- bieżące i pomocnicze 0,00%

Konto SGB Moja Firma
- bieżące i pomocnicze 0,00%

Konto SGB Non Profit
- bieżące i pomocnicze 0,00%

Konto SGB Własny Biznes
- bieżące i pomocnicze 0,00%

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu (w stosunku rocznym)
obowiązujące od dnia 6 września 2017 roku
rodzaj rachunku USD EUR CHF GBP
bieżące 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Rachunek lokacyjny
lokacyjny od 0,00-19.999,99 od 20.000,00-99.999,99 od 100.000,00
0,00% 0,10% 0,40%

Rachunek pomocniczy
                                                                                                                                    
- pomocniczy 0,00%

 


Depozyty terminowe (oprocentowanie w stosunku rocznym)
  Stopa stała
1 tygodniowe 0,20%
2 tygodniowe 0,35%
3 tygodniowe 0,45%
1 miesięczne 0,70%
2 miesięczne 0,80%
3 miesięczne 0,90%
6 miesięczne 1,10%
9 miesięczne 1,15%
12 miesięczne 1,30%
24 miesięczne 1,45%
36 miesięczne 1,80%
Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi nie mniej niż 50.000 zł

Rachunki walutowe o stałym oprocentowaniu (w stosunku rocznym)
obowiązujące od dnia 6 września 2017 roku
rodzaj rachunku USD EUR CHF GBP
lokaty terminowe 1 m-c 0,10% 0,00% 0,00% 0,20%
lokaty terminowe 3 m-ce 0,20% 0,00% 0,00% 0,25%
lokaty terminowe 6 m-cy 0,30% 0,00% 0,00% 0,35%
lokaty terminowe 12 m-cy 0,40% 0,00% 0,00% 0,55%
lokaty terminowe 24 m-ce 0,55% 0,00% 0,00% 0,55%
lokaty terminowe 36 m-cy 0,55% 0,00% 0,00% 0,55%
Wysokość minimalnej kwoty wkładu wynosi równowartość 25 EUR.
Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi nie mniej niż 10 000 USD
lub równowartość w EUR, CHF, lub GBP.

Kredyt inwestycyjny

Oprocentowanie zmienne
  WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt inwestycyjny SGB Agro

Oprocentowanie zmienne
  WIBOR 3M plus stała marża banku


Kredyt z częściową spłatą kapitału przez ARiMR (Symbol CSK)
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt obrotowy SGB Agro

Oprocentowanie zmienne
  WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt w rachunku bieżącym SGB Agro

Oprocentowanie zmienne
  WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt w ramach karty kredytowej
Oprocentowanie zmienne
10,00%

Kredyt dla firm leasingowych
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt dla JST
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus marża banku ustalona w wyniku negocjacji


Kredyt Unijny SGB
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt inwestycyjno - obrotowy

Oprocentowanie zmienne
  WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt płatniczy
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

Kredyt rewolwingowy
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

Podręczny Kredyt Obrotowy
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku


Kredyt na finansowanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontów z premią BGK
Oprocentowanie zmienne
Dla podmiotów gospodarczych WIBOR 3M plus stała marża banku
Dla samorządów terytorialnych WIBOR 3M plus marża banku ustalona w wyniku negocjacji
Dla wspólnot mieszkaniowych WIBOR 3M plus stała marża banku


Kredyt technologiczny z premią z BGK
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża banku

W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w miesiącu poprzedzającym miesiąc naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego miesiąca.
Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania
Należności przeterminowane - oprocentowanie zmienne równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Od 1 stycznia 2016 roku wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 14,00%
Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.
Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek ustawowych należą się maksymalne odsetki ustawowe. Od 1 stycznia 2016 roku wysokość maksymalnych odsetek ustawowych wynosi 10,00%.
Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym.


SGB-Bank S.A. - Produkty dla klientów indywidualnych


SGB  eKONTO
- oszczędnościowo - rozliczeniowe 0,00%

Konto SGB IMPULS
  do 499,99 500,00-999,99 1.000,00-1.999,99 od 2.000,00
- oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Konto SGB KONKRET
  do 499,99 500,00-999,99 1.000,00-1.999,99 od 2.000,00
- oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Konto SGB PRESTIŻ
  do 499,99 500,00-999,99 1.000,00-1.999,99 od 2.000,00
- oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Konto SGB PRIORYTET
  do 499,99 500,00-999,99 1.000,00-1.999,99 od 2.000,00
- oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Indywidualne Konto Emerytalne o oprocentowaniu zmiennym
od dnia zawarcia Umowy do 12 miesięcy włącznie 1,34%
od 13 miesięcy do 24 miesiąca włącznie 1,38%
od 25 miesiąca do 60 miesiąca włącznie 1,42%
powyżej 60 miesięcy 1,47%

Rachunki walutowe o zmiennym oprocentowaniu (w stosunku rocznym)
obowiązujące od dnia 6 września 2017 roku
rodzaj rachunku USD EUR CHF GBP
bieżące 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Lokaty dynamiczne PLEJADA PLUS z oprocentowaniem stałym ( w stosunku rocznym)
za pierwszy miesiąc 0,50%
za drugi miesiąc 0,60%
za trzeci miesiąc 0,70%
za czwarty miesiąc 0,90%
za piąty miesiąc 1,10%
za szósty miesiąc 1,30%
za siódmy miesiąc 1,60%
za ósmy miesiąc 1,90%
za dziewiąty miesiąc 2,20%
za dziesiąty miesiąc 2,50%
za jedenasty miesiąc 2,80%
za dwunasty miesiąc 3,30%
*efektywna roczna stopa procentowa 1,62%

Depozyty terminowe (oprocentowanie w stosunku rocznym)
  Stopa stała
1 tygodniowe 0,20%
2 tygodniowe 0,35%
3 tygodniowe 0,45%
1 miesięczne 0,70%
2 miesięczne 0,80%
3 miesięczne 0,90%
6 miesięczne 1,10%
9 miesięczne 1,15%
12 miesięczne 1,30%
24 miesięczne 1,45%
36 miesięczne 1,80%
Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi nie mniej niż 50.000 zł

Rachunki walutowe o stałym oprocentowaniu (w stosunku rocznym)
obowiązujące od dnia 6 września 2017 roku
rodzaj rachunku USD EUR CHF GBP
lokaty terminowe 1 m-c 0,10% 0,00% 0,00% 0,20%
lokaty terminowe 3 m-ce 0,20% 0,00% 0,00% 0,25%
lokaty terminowe 6 m-cy 0,30% 0,00% 0,00% 0,35%
lokaty terminowe 12 m-cy 0,40% 0,00% 0,00% 0,55%
lokaty terminowe 24 m-ce 0,55% 0,00% 0,00% 0,55%
lokaty terminowe 36 m-cy 0,55% 0,00% 0,00% 0,55%
Wysokość minimalnej kwoty wkładu wynosi równowartość 25 EUR.
Wysokość granicznej kwoty wkładu do negocjacji wynosi nie mniej niż 10 000 USD
lub równowartość w EUR, CHF, lub GBP.


Kredyt gotówkowy
z terminem spłaty do 36 m-cy włącznie Oprocentowanie stałe 8,99%
z terminem spłaty powyżej 36 m-cy Oprocentowanie zmienne WIBOR 12M plus stała marża 7,15 p.p.


Kredyt konsolidacyjny
Oprocentowanie zmienne
stopa WIBOR 3M plus stała marża 8,00 p.p.Kredyt konsumpcyjny zabezpieczony hipotecznie
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża 8,00 p.p.


Kredyt mieszkaniowy, Kredyt mieszkaniowy Mieszkanie dla Młodych
Oprocentowanie zmienne
Kredyt mieszkaniowy Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 2,80 p.p.
Kredyt mieszkaniowy dla posiadacza rachunku ROR, karty debetowej oraz kredytowej Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 2,20 p.p.
Kredyt mieszkaniowy dla posiadacza rachunku ROR, karty debetowej oraz kredytowej, oraz przy wskaźniku LtV do 50% Oprocentowanie zmienne WIBOR 3M plus stała marża banku 2,00 p.p.Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych z premią z BGK
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża 3,50 p.p.


Kredyt odnawialny w ROR
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 12M plus marża banku 8,00 p.p.
Kredyt preferencyjny z dopłatami dla studentów
Oprocentowanie zmienne
1,2 * stopa redyskonta weksli NBP


Kredyt w ramach karty kredytowej
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 12M plus marża banku 8,00 p.p.

Pożyczka hipoteczna
Oprocentowanie zmienne
WIBOR 3M plus stała marża 8,00 p.p.

W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 3M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna z pięciu ostatnich kwotowań w kwartale kalendarzowym, poprzedzającym kwartał naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem rozpoczęcia kolejnego kwartału kalendarzowego.

W przypadku oprocentowania uzależnionego od stawki WIBOR 12M oprocentowanie ustala się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale kalendarzowym, poprzedzającym rok naliczania odsetek; oprocentowanie kredytu ulega zmianie z dniem 1 lutego kolejnego roku kalendarzowego.


  1.  

Pozostałe zasady dotyczące oprocentowania
Należności przeterminowane - oprocentowanie zmienne równe dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Od 1 stycznia 2016 roku wysokość maksymalnych odsetek za opóźnienie wynosi 14,00%
Maksymalna wysokość oprocentowania kredytów nie może w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych.
Jeżeli wysokość odsetek wynikających z umowy przekracza wysokość maksymalnych odsetek ustawowych należą się maksymalne odsetki ustawowe. Od 1 stycznia 2016 roku wysokość maksymalnych odsetek ustawowych wynosi 10,00%.
Oprocentowanie kredytów i pożyczek określane jest w stosunku rocznym.


drukuj