Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,6259 3,7015
CZK 0,1624 0,1727
EUR 4,1909 4,4079
GBP 4,7985 5,0351
USD 3,5765 3,7554
zobacz pełne notowanie

Skład Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza SGB-Bank S.A. X kadencji na lata 2016-2019
Sławomir Flissikowski Przewodniczący Rady Bank Spółdzielczy w Skórczu
Leokadia Danuta Tołwińska Zastępca Przewodniczącego Bank Spółdzielczy w Malborku
Sebastian Nietyksza Sekretarz Rady Bank Spółdzielczy we Wschowie
Jerzy Bibro Członek Rady Członek niezależny
Zofia Kałek - Bazyluk Członek Rady Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu
Krzysztof Sadurski Członek Rady Południowo - Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku
Waldemar Zieliński Członek Rady Bank Spółdzielczy w Toruniu
Katarzyna Zimniak Członek Rady Bank Spółdzielczy w Kórniku
Ryszard Żuraw Członek Rady Członek niezależny

 
Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Banku. Do jej obowiązków należy między innymi ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym. Rada ocenia także wnioski Zarządu dotyczące podziału zysku albo pokrycia straty i składa Walnemu Zgromadzeniu coroczne pisemne sprawozdania z wyników tej oceny. Rada przedstawia Walnemu Zgromadzeniu opinię do wniosków przedkładanych przez Zarząd Banku w innych sprawach.

drukuj