Finansowe Centrum Biznesu

Kursy Walut

Waluta kupno sprzedaż
CHF 3,7028 3,7796
CZK 0,1618 0,1721
EUR 4,2068 4,4248
GBP 4,7975 5,0340
USD 3,6410 3,8227
zobacz pełne notowanie

Zasady ładu korporacyjnego


Ład korporacyjny

Określenie ład korporacyjny (ang. corporate governance) oznacza zbiór zasad postępowania, praktyk i procedur służących właściwemu zarządzaniu spółką. Dotyczy z jednej strony relacji pomiędzy Zarządem, Radą Nadzorczą i Akcjonariuszami wewnątrz spółki, z drugiej zaś relacji zewnętrznych pomiędzy spółką a jej otoczeniem – Klientami, kontrahentami i środowiskiem lokalnym.

„Zasady Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”

Ład korporacyjny SGB-Banku S.A. określają przepisy prawa, w szczególności Kodeks spółek handlowych i Prawo bankowe, Statut oraz regulacje wewnętrzne (polityki, regulaminy, instrukcje, itp.). Do tego SGB-Bank S.A. w oparciu o doświadczenie swoich struktur i pracowników od wielu lat dba i pielęgnuje dobre praktyki w swoim funkcjonowaniu.

Pełna treść „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”

Oświadczenie Zarządu Banku o niestosowaniu określonych zasad.

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2016 rok
SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” uchwałą nr 45/2017 z dnia 5 czerwca 2017 roku Rada Nadzorcza Banku dokonała okresowej oceny stosowania tych Zasad. Ocena wypadła pozytywnie a jej wynik został przekazany pozostałym organom Banku.
Informujemy również, iż w dniu 28 czerwca 2017 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SGB-Banku S.A. podjęło uchwałę w przedmiocie akceptacji zmian wprowadzonych do „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.”

Ocena stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego za 2017 rok
SGB-Bank S.A. informuje, iż zgodnie z §27 „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Uchwałą nr 43/2018 z dnia 15 maja 2018 roku Rada Nadzorcza dokonała okresowej oceny stosowania Zasad.Ważne dokumenty

W wykonaniu „Zasad Ładu Korporacyjnego SGB-Banku S.A.” Bank udostępnia do wglądu najważniejsze dokumenty, które realizują jego ład korporacyjny.

Statut SGB Banku S.A. – podstawa funkcjonowania Banku, określająca jego fundamenty;

Podstawowa struktura organizacyjna – graficzne przedstawienie organizacji Banku i jego komórek organizacyjnych, zgodnie z regulacjami wewnętrznymi;

Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami – przyjęte przez Bank zasady komunikacji z Klientami i Akcjonariuszami i udostępniania im informacji;

Polityka informacyjna w zakresie profilu ryzyka i poziomu kapitału
- proces ogłaszania przez Bank informacji wynikających z postanowień uchwały Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu;

Zasady dobrych praktyk Banku – zbiór przepisów zawierających normy etyczne oraz regulujących standardy postępowania Banku, jego pracowników oraz osób, za pośrednictwem których Bank wykonuje czynności;

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji - informacje dla Klientów dotyczące procedury reklamacyjnej w Banku;

 

Podsumowanie przyjętych zasad

Bank posiada uregulowaną wewnętrznie strukturę organizacyjną, która służy realizacji przyjętych przez SGB-Bank S.A. celów długoterminowych. Struktura zapewnia odpowiedni podział wszystkich obszarów działalności Banku pomiędzy struktury, komórki organizacyjne i osoby. Zadania Banku wykonują odpowiednio przygotowane osoby, działające pod nadzorem kompetentnych i doświadczonych przełożonych.

Relacja z Akcjonariuszami jest jednym z zagadnień, na które SGB-Bank S.A. zwraca szczególną uwagę. Relacje z nimi są wpisane w przyjęte przez prawo i regulacje wewnętrzne ramy oraz służą realizacji interesów Banku, w poszanowaniu interesu Akcjonariuszy.

Do Zarządu SGB-Banku S.A. są powoływane osoby posiadające niezbędne kompetencje, zaś ich aktywność podlega regularnej ocenie Rady Nadzorczej. Liczebność Rady Nadzorczej odpowiada wymaganiom odpowiedniej kontroli funkcjonowania Banku, zaś wchodzą w jej skład osoby posiadające przygotowanie niezbędne do należytego sprawowania funkcji. Bank posiada regulacje służące przeciwdziałaniu ryzyku związanemu z konfliktem interesów. W SGB-Banku S.A. zostały unormowane polityka kadrowa oraz polityka wynagradzania – dzięki nim w jasny i kompletny sposób zostały określone uprawnienia pracowników oraz kluczowych osób z kierownictwa, w tym organów Banku.

Bank przyjął i opublikował na swojej stronie internetowej „Ogólne zasady dotyczące polityki informacyjnej SGB-Banku S.A. w kontaktach z Klientami i Akcjonariuszami”, stanowiące politykę i zarys działań komunikacyjnych Banku wobec wskazanych podmiotów. Na swojej stronie internetowej informuje on Klientów o przyjętej procedurze reklamacyjnej.

W działaniach skierowanych do Klientów SGB-Bank S.A. działa w poszanowaniu powszechnie obowiązującego prawa, przyjętych dobrych praktyk oraz regulacji wewnętrznych. Bank dba o to, by jego przekaz reklamowy był dla Klienta jasny, pełny, rzetelny i nie wprowadzający w błąd. Wyważa on ekspozycję korzyści i ryzyka związanego z produktami Banku.

Podstawą funkcjonowania SGB-Banku S.A. jest system zarządzania, na który składają się między innymi kontrola wewnętrzna i zapewnianie zgodności. Bank dba o to, by właściwie oceniać i zarządzać ryzykiem oraz stale dbać o zgodność jego działań z prawem i regulacjami wewnętrznymi.

Podsumowanie

SGB-Bank S.A. jest przekonany, że zarówno stosowane od dawna jak i nowo przyjęte praktyki przysłużą się zarówno jego funkcjonowaniu, jak i interesom Klientów, Akcjonariuszy i innych osób powiązanych z Bankiem.


drukuj